Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden


As Personal is een merklabel van A.S Projectinrichters
Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van A.S Projectinrichters B.V. gevestigd te Wateringen, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Haaglanden onder nr 27223633.

Artikel 1: Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en overeenkomsten, met uitsluiting van andere algemene voorwaarden, daaronder begrepen die van kopers, opdrachtgevers, leveranciers, aannemers en onderaannemers en anderen, tenzij wij schriftelijk anders hebben verklaard voor telkens een overeenkomst.

Artikel 2: Offertes en orders

2.a. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.

2.b. Afbeeldingen en beschrijvingen in aanbiedingen, prospecti, catalogi, tekeningen, ontwerpen, orderbevestigingen en berekeningen, maat- en gewichtsopgaven, kleuropgaven alsmede andere door ons verstrekte gegevens, binden ons niet.

2.c. Wij zijn eerst gebonden aan orders, ook indien aangenomen door handelsagenten en andere tussenpersonen en/of wederverkopers, nadat wij deze aanvaarden en schriftelijk bevestigd hebben.

2.d. Door ons verstrekte afbeeldingen, tekeningen, prijslijsten en dergelijke, blijven ons eigendom en mogen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd of aan derden openbaar worden gemaakt.

Artikel 3: Prijzen

3.a. Onze prijzen zijn exclusief BTW.

3.b. Indien de kostprijs van de zaken na onze orderbevestiging, door welke al dan niet voorziene oorzaak mocht stijgen, zijn wij gerechtigd de verhoging aan de koper door te berekenen.

3.c. Bij factuurbedragen van minder dan € 125,00 zijn wij gerechtigd administratiekosten ad € 12,50 per factuur aan de koper door te berekenen.

3.d. Leveringen binnen Nederland (vaste wal) vanaf € 750,00 netto, zijn franco. Levering vindt plaats franco huis, althans gelost op de verharde weg, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 4: Levering

4.a. De leveringstermijn gaat in na aanvaarding van de opdracht. Indien de betaling in termijnen is overeengekomen en de 1ste termijn bij opdracht vervalt, gaat de leveringstermijn in na ontvangst van de 1ste betalingstermijn. Onze goederen reizen af magazijn voor rekening en risico van de afnemer.

4.b. Bij aflevering van winkel- en magazijninrichtingen dient de koper of opdrachtgever zorg te dragen voor een geschikte, droge opslagruimte. Koper of opdrachtgever vrijwaart ons van alle schade uit brand, ontvreemding, beschadiging of schade uit welke hoofde dan ook. Voorwaarde bij uitvoering van installatie of montage is, dat onze medewerkers of onderaannemers volledige, droge werkbare ruimten aantreffen, bij hun werkzaamheden niet door derden worden gehinderd en direct en blijvend ongestoord hun werk kunnen verrichten. Kosten door ons gemaakt, vanwege door koper of opdrachtgever veroorzaakte vertraging, worden aan de koper of opdrachtgever doorberekend.

4.c. Overschrijding van de leveringstermijn, door welke oorzaak dan ook, geeft de koper geen recht, ook niet na ingebrekestelling, op ontbinding van de overeenkomst, op weigering, op opschorting van nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst of op schadevergoeding.

4.d. Indien het vervoer van de goederen om redenen onafhankelijk van onze wil niet kan doorgaan, zijn wij gerechtigd de goederen voor rekening en risico van de koper op te slaan, zulks onverminderd ons recht om betaling van de koopprijs te vorderen.

4.e. Koper is verplicht de goederen binnen een nader door ons te bepalen termijn af te nemen.

4.f. Na het verstrijken van de afnametermijn zijn de goederen voor rekening en risico van de koper.

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

5.a. Alle geleverde en nog te leveren goederen blijven uitsluitend eigendom van A.S Projectinrichters B.V. totdat alle vorderingen die wij hebben of zullen verkrijgen op de koper of opdrachtgever, uit welke hoofde dan ook, volledig zijn betaald.

5.b. Zolang het eigendom van de goederen niet op de koper of opdrachtgever is overgegaan, mag deze de goederen niet verpanden, in eigendom tot zekerheid overdragen of aan derden enig ander recht verlenen, behoudens de normale uitoefening van zijn bedrijf.

5.c. Koper of opdrachtgever is verplicht de goederen die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd, met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van de verkoper te bewaren.

5.d. Als de koper of opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert, is de verkoper gerechtigd de goederen terug te nemen, die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de koper aanwezig zijn. Dit vermindert niets aan de overige rechten die aan de verkoper toekomen.

Artikel 6: Betalingen

6.a. Betalingen dienen zonder enig recht op verrekening plaats te vinden netto contant, tenzij anders is overeengekomen.

6.b. Bij niet tijdige betaling is de koper van rechtswege in verzuim en is hij zonder enige ingebrekestelling over het verschuldigde bedrag een rente van 1% per maand, een gedeelte voor een gehele gerekend, vanaf de vervaldag, aan ons verschuldigd.

6.c. Voor rekening van de koper zijn alle op de invordering vallende kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke incassokosten met inbegrip van die van onze advocaat en procureur. Voormelde kosten bedragen tenminste 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 125,00.

6.d. De koper wordt geacht de facturen als juist en verschuldigd te hebben erkend, indien hij daartegen niet binnen 8 dagen schriftelijk heeft geprotesteerd.

Artikel 7: Reclame, annulering

7.a. Reclames dienen op straffe van verval zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk bij ons te zijn ingediend.

7.b. Verwerkte goederen worden geacht te zijn goedgekeurd zonder dat de koper nog enig reclamerecht toekomt.

7.c. Retourzendingen, anders dan wegens voldoende gemotiveerde reclames en zonder voorafgaande advisering en schriftelijke accoordbevinding onzerzijds, zijn niet toegestaan. Retourzendingen door de afnemer aan ons van goederen geschieden franco en reizen voor risico van afnemer.

7.d. Annulering van een order door de koper wordt slechts geaccepteerd indien koper bereid is de rekening te betalen van de reeds gemaakte kosten met een minimum van 20% van de overeengekomen prijs. Bij retournering van door ons geleverde goederen wordt de waarde van de terug te nemen goederen door ons bepaald.

Artikel 8: Garantie

8.a. Wij garanderen het geleverde uitsluitend en indien voorzover enig gebrek het rechtstreeks gevolg is van materiaal- en constructiefouten en een zodanig gebrek binnen zes maanden na de factuurdatum schriftelijk ter kennis van ons is gebracht.

8.b. Wij zijn ingevolge deze garantie slechts gehouden tot het kosteloos herstellen of vervangen van het geleverde. Verzending naar en van ons in geval van herstel of vervanging geschiedt slechts dan voor rekening van verkoper indien de klacht van koper door ons gegrond wordt bevonden. Herstel of vervanging op grond van garantie leidt niet tot overeenkomstige verlenging van de garantietermijn. Mocht koper gedurende de garantietermijn eventuele herstellingen of veranderingen zonder de voorafgaande toestemming van verkoper verrichten of laten verrichten, dan wel niet aan enige betalingsverplichting voldoen, dan vervalt de garantie- verplichting van A.S Projectinrichters B.V.

8.c. Indien opdrachtnemer een vitrine of een ander van glas voorziene zaak afneemt, dan verplicht hij zich er op toe te zien alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om te voorkomen dat de vitrine wordt beschadigd, ten einde schade aan de vitrine en aan personen en zaken te voorkomen. Hij dient er onder meer op toe te zien dat eventuele bewegende delen van de vitrine vrijelijk, zonder gevaar voor beschadiging kunnen bewegen, dat openstaande delen zich niet in een loopvlak bevinden, etc.

Artikel 9: Uitsluiting van aansprakelijkheid

Wij zijn nimmer, uit welke hoofde dan ook, voor enige, door koper of opdrachtgever of derde(n) te lijden of geleden schade, aansprakelijk. Behoudens indien er voorzover sprake is van opzet of grove schuld aan onze zijde. Wij zijn niet aansprakelijk voor de fouten of wanprestaties van onze hulppersonen, althans voorzover de schade meer bedraagt dan het factuurbedrag.

Artikel 10: Overmacht

10.a Indien wij ten gevolge van overmacht niet aan onze verplichtingen kunnen voldoen, zijn wij gerechtigd de overeenkomst met de koper geheel of de uitvoering daarvan geheel of gedeeltelijk op te schorten, zonder dat wij tot schadevergoeding zijn gehouden.

10.b. Onder overmacht wordt tevens verstaan werkstaking of uitsluiting, zowel bij ons als bij onze leveranciers.

Artikel 11: Rechten van intellectueel eigendom

11.a. Indien de opdracht met zich meebrengt dat een werk wordt geleverd in de zin van de auteurswet 1912, of de Beneluxwet inzake tekeningen of modellen, zullen de auteurs-, tekening- en/of modelrechten bij ons verblijven. De opdrachtnemer verkrijgt na algehele betaling van de geleverde zaken een eeuwigdurende, niet exclusieve licentie om het werk openbaar te maken in Nederland voor het doel dat uit de overeenkomst voortvloeit.

11.b. Het is de opdrachtgever echter uitdrukkelijk verboden om door ons geleverde werken te verveelvoudigen of op een wijze openbaar te maken die niet is te verenigen met de strekking van de overeenkomst. Evenmin is het de opdrachtgever toegestaan om ten behoeve van een door of namens ons geleverde zaak een octrooi te vestigen, het deponeren als tekening, model, of als (onderdeel van) een beeldmerk.

11.c. Indien opdrachtgever enig werk als hierboven bedoeld nogmaals wil laten vervaardigen, dan zullen wij, indien deze opdracht ons wordt gegund, verplicht zijn om kosteloos opnieuw een licentie als hierboven bedoeld te verstrekken.

Artikel 12: Maatvoering

12.a. Indien door ons geleverde zaken niet passen, doordat na onze maatneming de ruimte waarin de zaken worden geplaatst is veranderd, is dit geheel voor risico van de opdrachtgever.

12.b. Indien opdrachtgever onze schets van de te leveren zaak goedkeurt, wordt hij tevens geacht in te stemmen met de daarin voorkomende maten en andere specificaties.

12.c. Indien opdrachtgever tekent voor de aflevering, wordt hij geacht alle geleverde zaken in onbeschadigde staat te hebben ontvangen.

Artikel 13: Toepasselijk recht

Nederlands recht is uitsluitend van toepassing op alle overeenkomsten gesloten onder deze voorwaarden.

Artikel 14: Geschillen

Alle geschillen die voortvloeien uit met ons gesloten overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de te Den Haag bevoegde rechter.

Artikel 15: Slotbepaling

Vanaf 1 april 2009 komen alle reeds eerder gedeponeerde algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van A.S Projectinrichters B.V. te vervallen.

Heeft u een vraag?


Treft u niet aan wat u zoekt?

Wij produceren voor u op maat.

Altijd excellente
producten!

Veilig betalen!